Carlos Martínez

Kubva kuSF, CA, asi uko hove netsanga. Sezvo achigona kuyeuka, hupenyu hwake hwakabatana nemagetsi. Semwana, akazvitsaurira kuti abvise chero rudzi rwechishandiso nechinangwa chega chekuferefeta mukati uye nekunyatsotarisa pane zvese zvikamu zvaro. Gare gare akadzidza kuisa chinhu chiri chose panzvimbo yacho, uye apo aifanira kusarudza zvokuita noupenyu hwake, akadzidza kuzvigadzirisa. Asi nzira yake yakatsauka, uye iye zvino ndiye ane basa rekutaura pamusoro pezvinhu zvose izvo zvakamupoteredza zuva nezuva. Anoramba achifara navo, asi neimwe nzira.